Business Online Visibility

5 ECTS

Managing online visibility and presence with interesting and engaging contents is one of the major issues in digital marketing. During this course we study different aspects of this and students […]

Laatujärjestelmät, testaus ja katselmointi

3 ECTS

Laadun kehittäminen on yksi keskeisiä keinoja parantaa asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. Opiskelija tutustuu yleisellä tasolla laatujärjestelmiin ja oppii laatujärjestelmän merkityksen ohjelmistotuotannon osa-alueena. Opiskelija tutustuu erilaisiin testausmenetelmiin ja ymmärtää niiden merkityksen. Opiskelija […]

Säteilyturvallisuus C-kaaren käytössä

3 ECTS

Opiskelija syventää tietojaan ionisoivan säteilyn ominaisuuksista ja säteilyturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä ymmärtää säteilyn käyttöä ohjaavan lainsäädännön ja ohjeiden merkityksen säteilytyössä. Opiskelija osaa työskennellä säteilyturvallisesti ja kykenee kehittämään säteilyturvallista toimintaa käyttäessään […]

Filmmusik & ljuddesign

5 ECTS

Målsättningen med kursen är att ge en första erfarenhet av vad det innebär att skapa musik för en film. att förstå och kunna möta en musikproduktions brief att kunna jobba […]

Organisaation johtaminen ja talous

5 ECTS

Opintojaksolla opiskelija saa kokonaiskäsityksen organisaation yleisjohtamisen kokonaisuudesta ja siihen liittyvästä yritystalouden kokonaisuudesta.

Kulturportfölj Sverige

3 ECTS

Nu har du chansen att oberoende av tid och plats träna och öva på svensk språkkultur och kultur online. Kulturportföljen är ett verktyg för att förstå andra kulturer och förfaringssätt.

Terveysliikunta

3 ECTS

Osaamistavoitteet: Opiskelija aktivoituu tarkkailemaan omaa arkiaktiivisuuttaan,ymmärtää terveysliikunnan merkityksen osana omaa hyvinvointiaan,opiskelija innostuu liikkumaan Opintojakson esitietovaatimukset. Opintojakson sisältö: Terveysliikunnan viikkotehtäviä pienryhmissä toteutettuina eri liikuntamuotoja harjoittaen. Viikkotehtävät raportoidaan verkkotehtävinä. Opintojakson lisätiedot Opintojakso […]

Metsänhoidon perusteet

4 ECTS

Opiskelija osaa tehdä metsätalouden mittaukset ja kivennäismaiden sekä turvemaiden luokitukset. Opiskelija osaa esittää metsän uudistamisessa ja kasvattamisessa käytettävät menetelmät kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa tehdä vertailuja eri toimenpidevaihtoehtojen välillä […]

Corporate Social Responsibility

5 ECTS

Turku University of Applied Sciences offers an online course on Corporate Social Responsibility (CSR). Nowadays, economic, social and environmental issues related to social responsibility and sustainability are increasingly gaining significance, […]

Marketing Wellness Tourism

5 ECTS

Are you familiar with wellness tourism, the trends driving it, the customer groups interested in it, their motives and values? If not, join this summer course. After completing the course […]

Strateginen markkinointi ja myynti

5 ECTS

Osaamistavoitteet: Opintojaksolla perehdytään strategia-käsitteeseen sekä strategian merkitykseen ja käyttöön markkinoinnin ja myynnin yhteydessä Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ajatella asiakaslähtöisesti ja ymmärtää strategisen myynnin ja markkinoinnin tärkeyden yritykselle. Opiskelija osaa suunnitella […]

Englanninkielinen kirjallisuus / Kulttuuri

3 ECTS

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää omaan alaan liittyvää kauno- ja ammattikirjallisuutta,osaa kriittisesti analysoida lukemaansa kauno- ja ammattikirjallisuutta,osaa ilmaista itseään kirjallisesti selkeästi ja sujuvasti Opintojakson Sisältö: ,oman alan ammattikirjallisuus,omaan alaan […]

Moving on! Professional English Communication

6 ECTS

Outcomes: Students who have taken this course are able to communicate efficiently and fluently in the foremost interactive situations and related communicator roles in their globalised professional field. The students […]

Energiatehokkuus

5 ECTS

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä energiatehokkuudella ja hiilijalanjäljellä tarkoitetaan. Hän osaa kiinnittää huomioita energiatehokkuuteen niin omassa kulutuksessaan kuin tietyissä teollisuuden prosesseissa ja tuotteissa. Hän kykenee seuraamaan alan ajankohtaista kansallista […]

Have a great summer!

 

Almost all courses have either started or completed or might be full. You can still find few opportunities from Arcada Universify of Applied Sciences.

Have a great summer!

X