Verkkosivuston toteutus

5 ECTS

Tavoitteet: Osaat laatia verkkosivujen rakenteen ja ulkoasun. Osaat asettaa sisältöelementtejä verkkosivuille. Osaat julkaista verkkosivuston. Opintojakso toteutetaan itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakson kokonaissuoritusaika on 5 kuukautta aloitusajankohdasta alkaen. Ymmärrät verkkosovelluksen laatimisen perusmallin ja […]

Basics of Project Management

3 ECTS

The student will know how to plan a project for developing business information systems and how to act as a member in such a project. The student will gain knowledge […]

Ruotsinkielinen kirjallisuus / Tulkkaus

3 ECTS

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää omaan alaan liittyvää kauno- ja ammattikirjallisuutta,osaa kriittisesti analysoida lukemaansa kauno- ja ammattikirjallisuutta,osaa ilmaista itseään kirjallisesti selkeästi ja sujuvasti Opintojakson Sisältö: ,oman alan ammattikirjallisuus,omaan alaan […]

Green Care,Luonnosta hyvinvointipalveluja

5 ECTS

Opintojaksolla käsitellään seuraavia asiakokonaisuuksia: Green Care -käsitteet, toiminnan ydinelementit ja ehdot, Green Care Suomessa ja Euroopassa, toimialan rakenne ja eettinen ohjeistus, Green Care- toimintaympäristö, -asiakasryhmät ja asiakastarpeet, luonnon hyvinvointivaikutukset, luontokokemusten […]

Ympäristöteollisuus ja kestävä kehitys

5 ECTS

Opintojakso antaa yleiskuvauksen siitä, mitä kestävä kehitys tarkoittaa ja miten uusiin teknologisiin vaatimuksiin eri teollisuudenaloilla on pyritty vastaamaan. Jaksolla tutustutaan sekä uusien teknologioiden hyödyntämiseen (uusiutuvat ja uudet energialähteet jne.) että […]

Onnistuneeseen työuraan

3 ECTS

Opiskelija tavoitteellisesti sovittaa työelämän vaatimuksia opiskelusuunnitelmaansa sekä suunnitella työuraansa. Hän kehittää itsetuntemustaan ja valmiuksiaan tulevana työnhakijana. Opiskelija osaa tuoda esiin ja markkinoida omaa osaamistaan, vastata erilaisiin työpaikkailmoituksiin sekä valmistautua työpaikkahaastatteluun. […]

Corporate Social Responsibility

3 ECTS

Outcomes: To get a comprehensive view about the concepts principles and methods and practiciesof Corporate Social Responsibility in modernd business companies. Contents: Bacic concepts of sustainability and CSR and their […]

Zielland Deutschland

3 ECTS

Während dieses Kurses geht es zunächst um die Beschäftigung mit Ihrer eigenen kulturellen Identität, also um das eigene Kulturbewusstsein. Durch den Vergleich des eigenen mit dem fremden Kulturhintergrund soll dann […]

EkoPro

3 ECTS

Osaamistavoitteet: Opintojakso antaa opiskelijalle käsityksen ympäröivästä luonnosta, sen tilasta sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteista eri muodoin. Sisältö: Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä ja se on toteutettu niin, että opiskelu on […]

Sähköisen kaupankäynnin järjestelmät

3 ECTS

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija tuntee sähköisen kaupankäynnin käsitteet ja hallitsee yrityksen web-sovellusten mallinnuksen ja suunnittelun. Hän ymmärtää järjestelmien toteutukseen liittyvät kysymykset, kuten perustellut liiketoiminnalliset määrittelyt, tietoturva ja -suojasuunnitelmat, eri arkkitehtuurit […]

C++ -jatkokurssi

3 ECTS

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee C++-ohjelmointikielen edistyneet piirteet ja osaa käyttää niitä C++-ohjelmissa Sisältö: Operaattoreiden ylimäärittely Template (parametrisoitu luokka) Tiedostot ja virrat Algoritmit STL-kirjasto (Standard Template Library) Poikkeusten käsittely Bonus-osuus […]

Kansainvälinen businesskäyttäytyminen ja tapakulttuuri

5 ECTS

Opiskelija hankkii tietoa kansainvälisestä businesskäyttäytymisestä ja tapakulttuurista ja sen merkityksestä kansainvälisessä liiketoiminnassa.  Opiskelija kehittää kommunikaatio- ja esiintymistaitoaan erityyppisissä kansainvälisen liiketoiminnan tilanteissa. Lisätiedot ja kyselyt osoitteeseen kesaopinnot@lapinamk.fi

Kunta palvelujen tuottajana

5 ECTS

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kunnan toiminnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä, tuntee sosiaalipalveluiden tuottamistavat, perehtyy laatutyöhön, osaa ennakoida ja jäsentää hyvinvointipalveluiden muutoksia ja pystyy osallistumaan palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Opintojakson sisältö: kunnan toimintakunta palvelujen […]

Media-analyysi

5 ECTS

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija osaa tarkastella mediaa arkiajattelua syvällisemmin. Opiskelija ymmärtää median keskeisen roolin nyky-yhteiskunnassa sekä sen toimintatapoja ja tuottamisprosessia. Opiskelija motivoituu analysoimaan mediasisältöjä ja saa avaimia tulkita erilaisia mediatekstejä. […]

Have a great autumn!

 

Summer 2017 courses are coming browseable on March 1st, 2017. STAY TUNED!

X