Ruotsin tukikurssi verkossa

3 ECTS

Ruotsin tukikurssin avulla voi itsenäisesti kerrata ruotsin perusrakenteita sekä aktivoida kielitaitoa.  Kurssilla käydään läpi kieliopin keskeisimpiä asioita erilaisten verkkopohjaisten harjoitusten avulla sekä laajennetaan sanavarastoa. Kurssin tehtävät suoritetaan itsenäisesti verkossa sekä […]

Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt

5 ECTS

Tavoitteena on, että opintojakson käytyään opiskelija osaa palliatiivisista ja saattohoitoa koskevat lait, asetukset ja suositukset ja soveltaa niitä omassa työssään, määritellä palliatiivisessa ja saattohoidossa käytettävät käsitteet, hoitaa potilaita eri palliatiivisen […]

Positiivinen psykologia ja johtaminen

2 ECTS

Opiskelija tuntee psykologian perustietoutta ja miten sitä voi hyödyntää yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden johtamiseen. Opiskelija ymmärtää itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen merkityksen johtamistoiminnassa.

Tilastolliset menetelmät

3 ECTS

Opiskelija osaa opintojakson käytyään määrittää tilastolliset tunnusluvut, luokittella tilastollista aineistoa,kuvata graafisesti tilastollista aineistoa, tutkia muuttujien välisiä riippuvuuksia ja suorittaa yksinkertaisia tilastollisia testejä.

Kulttuurin tuottaminen

5 ECTS

Osaamistavoitteet: Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kulttuurin tuottamisen keskeisiin osa-alueisiin ja hän osaa suunnitella oman kulttuuriprojektin. Opiskelija tunnistaa kulttuurin erilaisia rooleja ja kykenee hahmottamaan kulttuurin tuottamisen tulevaisuuden näkymiä ja […]

SQL ja relaatiotietokannat

3 ECTS

Johdatus relaatiotietokantoihin, relaatiomallin perusteita, suunnittelun perusteita, SQL-johdanto, tietokannan luominen ja taulujen rakenne, tiedon lisääminen, tiedon haku: SELECT ja WHERE, lisää relaatiomallista, tietokannan suunnittelua, relaatioista ja näkymistä, normalisointi, hyödyllisiä lisätyökaluja kyselyihin […]

Riskienhallinta

3 ECTS

Opiskelija muodostaa kokonaisvaltaisen näkemyksen yrityksen toimintaan liittyvistä liike-, henkilöstö- ja vahinkoriskeistä. Hän tuntee eri riskienhallintamenetelmät ja osaa laatia riskienhallintasuunnitelman ja ymmärtää hallittujen riskien ottamisen taloudellisen merkityksen. Opintojakso suoritetaan palauttamalla riskienhallintasuunnitelma […]

Python Programming

3 ECTS

Introduction to Python language, Basics of Python, If-elif-else, loops, files in Python language, functions, modules, exception handling, data structures in Python and slicing, obect oriented programming. Continuous enrollment

Tilastomatematiikka

3 ECTS

Opiskelija osaa etsiä tarvittavaa tilastotietoa ja osaa havainnollistaa sitä. Opiskelija osaa analysoida tilastoja sekä laskea niistä erilaisia tunnuslukuja. Opiskelija osaa vertailla kahta tilastoaineistoa korrelaatio- ja regressioanalyysin menetelmillä, sekä analysoida tilastollista […]

Matkailun perusteet

3 ECTS

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii käyttämään alan terminologiaa ja tarkastelemaan matkailua useista eri näkökulmista. Opiskelija harjaantuu lukemaan matkailualan tekstejä ja analysoimaan niitä tehtävissään. Matkailualan rakenne tulee hänelle tutuksi ja hän oppii käyttämään […]

Laadunhallinta ja ohjaus

5 ECTS

Opintojaksolla käydään lävitse laatuun liittyvät keskeiset käsitteet ja kehitysvaiheet omaan alaan soveltaen. Tärkeänä osana opintojakson suorittamisessa on pienimuotoinen laatuprojekti, jossa perehdytään laadun hallintaan ja kehittämiseen. Lopuksi opintojaksolla myös tutustutaan laatuun […]

Luova kirjoittaminen

5 ECTS

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: Tunnistaa erilaisia kirjallisia keinoja. Havainnoida sekä ilmaista luovuuttaan kirjallisesti Kirjoittaa rakenteellisesti ja dramaturgisesti monentyyppistä tekstiä

Business Plan

3 ECTS

Learning Outcomes: The main objective of this course is to study the planning targets of the company by means of the business plan. In this course you don´t need to […]

C++ -peruskurssi

5 ECTS

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee C++-ohjelmointikielen niin hyvin, että kykenee laatimaan pienehköjä C++-ohjelmia. Hän ymmärtää oliopohjaisen ohjelmoinnin perusperiaatteet ja osaa muodostaa oliopohjaisen C++-sovelluksen. Sisältö: Ohjelmoinnin peruskäsitteet: muuttujat, tietotyypit, operaattorit, ohjelman […]

Kehittyvien markkinoiden liiketoimintamahdollisuudet

5 ECTS

Kehittyvien markkinoiden liiketoimintamahdollisuuksien ja ympäristön kuvaaminen, nimenomaisesti Afrikka ja vähävaraiset markkinat liiketoimintaympäristönä. Yritysten liiketoimintamallien analysointi, uudenlaiset innovaatiot: frugal innovation, reserve innovation, niukkaresurssinen innovointi, eri keinot aloittaa liiketoiminta kehittyvillä markkinoilla.

Have a great autumn!

 

Summer 2017 courses are coming browseable on March 1st, 2017. STAY TUNED!

X